• TƯ VẤN MIỄN PHÍ
  • TƯ VẤN MIỄN PHÍ
  • DỊCH VỤ 24/7
  • DỊCH VỤ 24/7
  • GIÁ TỐT NHẤT
  • GIÁ TỐT NHẤT
  • 0989091945
  • 0989091945

máy tái tạo hạt hai thanh đùn -Model SJ-90

M¸y t¸i t¹o h¹t nhùa model SJ-90 thÝch hîp dïng ®Ó t¸i t¹o h¹t nhùa PP v¶i kh«ng dÖt …, M¸y dÔ sö dông, t¹o h¹t gi¸ thµnh thÊp, s¶n xuÊt nhanh, cã thiÕt bÞ khèng chÕ nhiÖt ®é tù ®éng, hai líp läc, tuæi thä cao, tiÕng ån nhá, lµ thiÕt bÞ lÝ t­ëng s¶n xuÊt h¹t phÕ .
• Th«ng sè kü thuËt.

Model SJ – 90
§­êng kÝnh trôc vÝt  90mm
ChÊt liÖu trôc vÝt ThÐp #45
TØ lÖ dµi ®­êng kÝnh trôc vÝt M¸y chÝnh: L/D 22:1
ChuyÓn tèc trôc vÝt 10-110rpm
C«ng suÊt m« t¬ chÝnh 22kw
S¶n l­îng lín nhÊt 70kg/h
M¸y gi¶m tèc M¸y chÝnh: 400
Hép gia nhiÖt 5 khu gia nhiÖt
Phuwong thøc gia nhiÖt Gia nhiÖt ®iÖn
Thïng n­íc lµm l¹nh 2500mm x 330mm x 330mm
Träng l­îng m¸y 2T
KÝch th­íc m¸y chÝnh 8000x1200x1800mm
Gi¸ m¸y: Bao gåm VAT,VËn chuyÓn 14,500 USD

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH XNK BAO BÌ THÀNH LONG
883 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà nội
0989091945
+84.4.36522869

FACEBOOK FANPAGE